MALZEMEDEN ÇALANIN CEZASI

• Mimarbaşım olan Sinan'a emirdir: Rumeli'den ve diğer yerlerden gelen marangozluktan ve binâ ilminden habersiz, ehil olmayan kişiler ellerine arşın alıp mîmârlık etmekte ve yaptıkları evler tutuşmaktadır. Şimdi sana buyurdum ki, emrim eline ulaştığı zaman bu konuda dikkatli olup bina inşaatı ve dül gerlikten habersiz kişilerin ellerine arşın alıp mimarlık etmelerini yasaklayacak ve senin iznin olmadan bu işe kalkışmalarının önüne geçeceksin. (29
Haziran 1572, Sultan ll. Selim)

• Mimarbaşı Hacı Süleyman'a ve kolluk kuvvetlerinin başında olan subaşıya emirdir: Sarayımda şehrin bâzı mahallelerinde tamiri gereken binalar- da kullanılmak üzere pişirilip getirilen kiremitlerin boyları ve olukları noksan çıkmaktadır. Kiremithanelerde imal edilen kiremitlerin uzunluklarının on dört, yukarı taraflarının yedi ve aşağı taraflarının da altı parmak boyunda olması, ince ve az pişmiş şekilde imal edilmiş olmaları gerekmektedir. Mimarbaşı Hacı Süleyman, devletin düzenini bozan bu hareketleri engelleyecek, kiremitlerin kalitesini kontrol edecek, nakliyelerine göz-kulak ola- cak ve bu şerefli emrimin dışına çıkılmamasına itinâ gösterecektir. Kiremitçi esnâfının başında bulunan kişilere bu konular iyice tembih edilecek; bun-
dan böyle eksik, hatalı ve pahâlı kiremit satanların bu işte kullandıkları kayıklara el konulacak, satanlar da kürek cezâsına çarptırılacaktır. İşbu şerefli emrim, 1755 senesinin mayıs ayında yazılmıştır. (Sultan III. Osman)

Fazilet Takvimi


Konular