Osmanlı Alimlerinden Molla Hüsrev

Asıl ismi Muhammed bin Ferâmuz bin Ali Hüsrev'dir. Türkmen olup Sivas ve Tokat arasındaki Kırgın köyünde dünyaya gelmiştir. Fazilet ve olgunluğu ile temâyüz etti. Tahsilini tamamladıktan sonra Sultan İkinci Murad kendisine Edirne'de Şahmelik Medresesini verdi. İkinci Murad'ın uzlete çekilmesi üzerine İkinci Mehmed Han, Molla Hüsrev'i yine vazifesinde bıraktı. Varna Savaşı'ndan önce İkinci Mehmed saltanatı babasına bırakarak Manisa'ya döndüğü zaman, Molla Hüsrev maiyetinde idi.
Hızır Bey'in vefâtından sonra, Molla Hüsrev, İstanbul kadılığına tayin edildi. Fâtih Sultan Mehmed, ondan bahsettiği zaman, "Zamanın Ebû Hanifesidir" derdi.
Konağında, pek çok kölesi varken bunların hiçbirini kendi hizmetinde kullanmaz, odasını dahi kendi süpürürdü. Müderrislik, kadılık ve şeyhülislâmlık gibi yüksek vazifelerde bulunan Molla Hüsrev M.1480 yılında vefât etmiştir. Bursa'da kendi medresesinin avlusuna defnedilmiştir.
Evliyâ Çelebi, Bursa mescidlerinden bahsederken; "Bursa'da Zeynîler Mescidi, Abdullatif mukaddes binasıdır. Molla Hüsrev'in burada tekkesi vardır. Fakir Evliyâ Çelebi de mübârek makamda Kur'an-ı Kerîm'i teberrüken bir günde hatmetmedikçe dışarıya ayak basmadım. Ulu bir yerdir ki ismi geçen güzel kitabı Dürer ve Gurer'i burada yazmıştır."

Bu eser medreselerde ders kitabı olarak okutulmuştur. Molla Hüsrev'in Hz. Fatih'e hediye ettiği el yazması Dürer, halen İstanbul Köprülü Kütüphanesi'ndedir.

Eserleri:
1-Miftah Şerhi,
2-Telvih Hâşiyesi,
3-Usûl-ü Pezdevi Hâşiyesi,
4-Evâil-i Kâdi ve Mutavvel'e Hâşiyeler,
5-Dürerü'l-Hukkâm fi-Şerh-i Gureri'l-ahkâm
6-UsûI-i fıkıh'tan Mirkat ve Mir'at,
7-Alâaddin Rûmi'nin Tesmiye, Ahbârü'n-Nübüvvet, Fıkıh, Usul, Belâgat ve Mantık gibi 6 ilimden bahseden risâlesini de Nakdü'l-Efkar fi-Reddi'l-Enzar ismiyle şerh etmiştir.

Fazilet Takvimi


Konular